Skip to main content

Kurser

Vi tilbyder en bred vifte af kurser inden for den dynamiske psykologis tankegang, med uddannelser til både til pædagoger, institutioner, lærere, erhvervsgrupper, firmaer og andre.

Login for kursister

Kursuskatalog

Hvad er pædagogikkens virkelige kernefelt? Hvad har vi mennesker fundamentalt brug for, for at udvikle os optimalt?  Hvordan skabes god sammenhæng mellem relation og læring?

RARRT er en psykologisk / pædagogisk teori, som skaber rammen for en relationel og ressourceorienteret tilgang i pædagogikken.

Evidensmæssigt er RARRT teoretisk funderet på den nyeste viden indenfor udviklings-, social- og selvpsykologi. Metodisk inddrager RARRT blandt andet ICDP og Marte Meo programmet med bl.a. selviagttagelse, kollega- og videofeedback.

RARRT står for; Relationel, Anerkendende, Ressourceorienteret og Reflekteret Teori.  De fem områder udgør hver et principielt aspekt af det understøttende samspil. Til hvert princip er der udarbejdet kvalitative samspilstemaer.

ICDP står for; International Child Development Program. Programmet er meget efterspurgt og anerkendt og tager udgangspunkt i den voksnes tilgang til barnet.

Med udgangspunkt i ICDP og de 5 RARRT principper, har vi udviklet et uddannelsesforløb målrettet professionelle relationsarbejdere, som arbejder i vuggestue, børnehave og SFO-regi.

Uddannelsen er bygget på en vekselvirkning mellem teori og din pædagogiske praksis.

På RARRT  uddannelsen kvalificerer du dig til at arbejde relations- og ressourceorienteret. På uddannelsen vil det primære sigte være, at du skal arbejde med /udvikle din relationskompetence i én udvalgt relation.

RARRT  uddannelsen er teoretisk funderet, og fokuserer på udvikling af din daglige praksis og din personlighed, som et relations- og ressourceorienteret menneske.

Målgruppe

 • Professionelle relationsarbejdere.

Målet med kurset er, at give deltagerne:

 • en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde.
 • en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil.
 • en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, forældre og kolleger.

Indhold

 • Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling.
 • Teori og praksiserfaring med iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil.
 • Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre, at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence.

Omfang

 • Kurset afvikles over 6 kursusdage á 6 timer – mellem kursusgangene gives der hjemmeopgaver.
 • Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave.
 • Der kan bygges videre på denne uddannelse med et modul, hvor du udvikler din metodiske /didaktiske viden for på den baggrund at kunne igangsætte og fastholde læreprocesser i forhold til kollegers og forældres samspil med børn.

Pris

 • Pris for deltagelse på de åbne hold er 7.000 + moms pr. kursist
 • Én samlet kursusdag for op til 14 deltagere koster 15.000 + moms
 • Vi laver gerne et tilbud på et kursusforløb tilpasset netop din institution / arbejdsplads – eller hvis I er et netværk, der ønsker at lave et forløb sammen.
 • Vi tilrettelægger særlige forløb for ledere. Kontakt os for nærmere information.

Vi udbyder åbne RARRT kurser i Skive.

I Skive afholder vi kurser i egne lokaler, Slotsgade 7, 1. sal, 7800 Skive

Underviser er Jørgen Rønsholdt

Pris for deltagelse på åbne hold er 7.500 + moms pr. kursist

Hvad er pædagogikkens virkelige kernefelt? Hvad har vi mennesker fundamentalt brug for, for at udvikle os optimalt?  Hvordan skabes god sammenhæng mellem relation og læring?

RARRT er en psykologisk / pædagogisk teori, som skaber rammen for en relationel og ressourceorienteret tilgang i pædagogikken.

Evidensmæssigt er RARRT teoretisk funderet på den nyeste viden indenfor udviklings-, social- og selvpsykologi.

Metodisk inddrager RARRT blandt andet ICDP og Marte Meo programmet med bl.a. selviagttagelse, kollega- og videofeedback.

RARRT står for; Relationel, Anerkendende, Ressourceorienteret og Reflekteret Teori.  De fem områder udgør hver et principielt aspekt af det understøttende samspil. Til hvert princip er der udarbejdet kvalitative samspilstemaer.

ICDP står for; International Child Development Program. Programmet er meget efterspurgt og anerkendt og tager udgangspunkt i den voksnes tilgang til barnet.

Med udgangspunkt i ICDP og de 5 RARRT principper, har vi udviklet et uddannelsesforløb målrettet professionelle relationsarbejdere, som arbejder i vuggestue, børnehave og SFO-regi.

Uddannelsen er bygget på en vekselvirkning mellem teori og din pædagogiske praksis.

På RARRT  uddannelsen kvalificerer du dig til at arbejde relations- og ressourceorienteret. På uddannelsen vil det primære sigte være, at du skal arbejde med /udvikle din relationskompetence i én udvalgt relation.

RARRT  uddannelsen er teoretisk funderet, og fokuserer på udvikling af din daglige praksis og din personlighed, som et relations- og ressourceorienteret menneske.

På modul II fokuseres på udvikling af din evne til at vejlede kolleger eller forældre.

Målgruppe

 • Professionelle relationsarbejdere, som har gennemført RARRT Modul I

Målet med uddannelsen er:

 • At udvikle din relationskompetence
 • At udvikle din metodisk/didaktiske viden for på den baggrund at kunne igangsætte og fastholde læreprocesser i forhold til kollegers og forældres samspil med børn
 • At du som vejleder har opnået viden om og kompetence i at arbejde med bevidstgørelse, læring og udvikling af professionelle og/eller forældres relationskompetence.
 • At du som vejleder arbejder ud fra sensitiveringsprincipperne og er i stand til at aktiverere / reaktivere den voksnes sensitivitet, samt støtte den voksne i at indgå bevidst og reflekteret i et relationelt udviklingsstøttende samspil med barnet/brugeren.
 • At du kan varetager opgaver i organisationen, for at fastholde og udvikle en relations- og ressourceorienteret tilgang til børn/ brugere ud fra det humanistiske menneskesyn.

Indhold

 • Teori om vejledning, forandring og refleksive processer
 • Principper for sensitivering
 • Metodik og praksiserfaring med at udvikle relationskompetence hos kolleger og forældre

Undervisningsform

 • Teoretiske oplæg & øvelser med udgangspunkt i egen praksis.

Omfang

 • Kurset afvikles over 6 kursusdage á 6 timer – mellem kursusgangene gives der hjemmeopgaver.
 • Kurset afsluttes med en skriftlig opgave.

Pris

 • Pris for deltagelse på de åbne hold er 7.500 + moms pr. kursist
 • Én samlet kursusdag for op til 14 deltagere koster 15.000 + moms.
 • Vi laver gerne et tilbud på et kursusforløb tilpasset netop din institution / arbejdsplads – eller hvis I er et netværk, der ønsker at lave et forløb sammen.
 • Vi tilrettelægger særlige forløb for ledere. Kontakt os for nærmere information.

Vi udbyder åbne RARRT kurser i Skive.

I Skive afholder vi kurser i egne lokaler, Slotsgade 7, 1. sal, 7800 Skive

Pris for deltagelse på det åbne hold er 7.500 + moms pr. kursist

Alle dage 9-15 i kursuslokalet hos  Center for Dynamisk Psykologi, Slotsgade 7, 1. sal, 7800 Skive

Der serveres morgenkaffe med rundstykker kl. 9 og sandwich til frokost.

”Når relation og læring går hånd i hånd”

I dannelsen af det hele menneskebarn indgår pædagogen og barnet i komplekse interaktioner.

I disse år oplever mange et stort pres i forhold til både at nå den kvalitative kontakt, og sikre en optimal læring for det enkelte barn. Dette kursus bygger bro mellem relation og læring. Du vil således skulle arbejde systematisk med de 5 RARRT principper og de 6 læringstemaer.

Du skal som kursist forberede dig på, at arbejde i dybden med én relation igennem hele kurset. Du skal fra kursets start lave en handleplan, som tager udgangspunkt i det relationelle og det lærende samspil.

Kurset er bygget op således, at de erfaringer du gør dig i perioden mellem kursusgangene bliver genstand for refleksion og feedback på kursusdagene.

De bærende omdrejningspunkter bliver de 5 RARRT principper og de 6 temaer for pædagogiske læreplaner.

RARRT er et udviklingskoncept, som gennem udviklings-, social- og selvpsykologi sætter fokus på hvorledes den voksne skaber optimale udviklingsbetingelser i relationen mellem den voksne og barnet.

De 5 RARRT principper:

 • Relationen skaber individet
 • Anerkendelse åbner for udvikling
 • Ressourcefokus frigiver potentiale
 • Refleksion udfordrer selvfølgeligheder
 • Teori kvalificerer praksis

De 6 læringstemaer:

Pædagogisk læreplanlægning handler om at sætte mål for, hvilke erfaringer og kompetencer børnene skal have mulighed for at tilegne sig gennem deres tid i dagtilbuddet. Der skal sættes mål, udarbejdes handleplaner, dokumenteres og evalueres inden for flg. 6 temaer:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Målet med kurset er, at give deltagerne

 • en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde
 • en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
 • en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, forældre og kolleger

Indhold

 • Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling
 • Teori og praksiserfaring med iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
 • Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre, at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence

Pris

 • Pris for deltagelse på de åbne hold er 7.500 + moms pr. kursist
 • Én kursusdag for op til 14 deltagere koster 15.000 + moms
 • Vi laver gerne et tilbud på et kursusforløb tilpasset netop din institution / arbejdsplads – eller hvis I er et netværk, der ønsker at lave et forløb sammen.
 •  Vi tilrettelægger særlige forløb for ledere. Kontakt os for nærmere information.

I Skive udbyder vi kursus i vores lokaler på Slotsgade 7, 1.sal, 7800 Skive

Mange skoler/ kommuner oplever et stigende antal børn med sociale -, følelses – og adfærdsmæssige vanskeligheder – de såkaldte AKT- børn. Hvis I ønsker en AKT indsats, der er i overensstemmelse med værdierne Udenrigsministeriet præsenterer i AKT- vejledningen, er dette kursus en oplagt mulighed for at opkvalificere AKT- lærerne til en nutidig indsats. En indsats, der tager afsæt i en inkluderende, relations- og ressourceorienteret pædagogik.

Kursusindhold

 • Fra OBS- undervisning til indsats ift. elever med AKT- vanskeligheder
 • Fra individ til relation
 • Fra barnefokus til voksenfokus
 • Helhedsorienteret indsats
 • Love og regler vedr. AKT- elever
 • Værdier og målsætning for en AKT- indsats
 • Forskellige former for AKT- indsats
 • Udvikling af lærernes relationskompetence
 • Konflikt og konfliktløsning, herunder mediation som konfliktløsningsmodel
 • Forældresamarbejde ift. AKT- indsats
 • Kollegial vejledning og supervision
 • Klasseobservation
 • Samarbejdsrelationer med forældre, SFO, socialforvaltning og PPR, som en del af en AKT- indsats.

 

Kurset vil veksle mellem fælles oplæg og gruppeaktiviteter. Deltagerne må være indstillet på høj grad af involvering, ligesom der må påregnes noget tidsforbrug til forskellige hjemmeopgaver mellem kursusgangene.

 

For i videst muligt omfang at sikre, at indholdet på de enkelte kursusgange bliver forankret i udvikling af en ny hverdagspraksis indenfor AKT- området, foreslås det, at lærerne mellem de enkelte kursusgange gives mulighed for at mødes i AKT- netværksgrupper.  Der vil på de enkelte kursusdage endvidere være sat lidt tid af til drøftelse af deltagernes aktuelle problemstillinger/ erfaringer

Kontakt os på telefon 24203883 eller mail@dynamiskpsykologi.dk for nærmere information.