Cookies- og Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi behandler persondata og har derfor i forbindelse med de nye EU-regler for opbevaring af data (den såkaldte General Data Protection Regulation – også kaldet GDPR) vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine data.

 

Vi sikrer en fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

 

Vi tager beskyttelsen af dine data alvorlig

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for ID-tyveri, lider økonomisk tab eller tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:
Almindelige persondata: Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og privatadresse
Identifikationsdata: CPR-nummer
Følsomme data: fx relevante helbredsoplysninger og sociale oplysninger.

Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier, og anvender ikke dine personlige data til automatisk individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine personlige data i forbindelse med og for at kunne:

  • kontakte dig, bekræfte og følge op på aftaler
  • oprette dit stamkort, lave konsultationer og lave journalføring (lovkrav se mere her)
  • tilbyde den bedst mulige behandling i.f.t. dine behov
  • afregne med forsikrings- eller pensionsselskaber, psykolognetværk, jobcenter eller anden partner, der betaler din service hos os
  • opfylde lovkrav

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer f.eks. de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Kilder til indhentning af persondata

Vi indsamler normalt oplysningerne direkte fra dig eller får dem formidlet gennem dit forsikringsselskab eller et mellemliggende psykolognetværk, der på din opfordring henvender sig med din sag. Nogle gange får vi oplysninger fra andre kilder som fx jobcenter.
Vi informerer dig, når vi indsamler oplysninger om dig.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Grundet vores journalpligt skal vi dog opbevare disse i 5 år jf. psykologloven.

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

 

I forbindelse med samtaleforløb gennem en forsikringsordning har vi brug for at kunne videregive korte og overordnede oplysninger til forsikringsselskabet eller et samarbejdende psykolognetværket om, hvor vi er i behandlingsforløbet, hvis der er behov for at søge om flere timer. Vi vil altid spørge dig om dit samtykke til at videregive oplysninger.

 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

 

Når vi i vores service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af persondata

Vi behandler personlige oplysninger, da vi har en kontraktlig forpligtelse over for klienter eller udfører tjenester efter klienters ønske.

 

Vi er forpligtiget til at overholde gældende lovgivning herunder EUs’ databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning fx at overholde basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

 

Retsgrundlaget for at indsamle og behandle generelle personoplysninger er EU Persondataforordningen artikel 6 og artikel 9 ved behandling af følsomme oplysninger.
Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger hos Center for Dynamisk Psykologi omfatter blandt andet GDPR.

 

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling i overensstemmelse med autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10 samt Sundhedsloven kap. 9. Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på anden måde end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Det er frivilligt at give Center for Dynamisk Psykologi personlige oplysninger, men for at modtage ydelser under en eventuel forsikringsordning skal du give Center for Dynamisk Psykologi den nødvendige information.

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har foretaget foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Vi gør brug af en ekstern databehandler, som opbevarer og beskytter vores data vedr. klientforløb.
For at undgå datatab tager de løbende back up af vores datasæt. De beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering. Du kan læse mere om vores Compugroup / Mibit Equus privatlivspolitik her.

 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies

Center for Dynamisk Psykologi anvender cookies til at forbedre din online-oplevelse. Derudover gør vi brug af cookies til at indsamle og behandle oplysninger om, hvordan besøgende på vores hjemmeside gør brug af denne.


Personoplysninger, der er lagret i vores cookies, er krypterede og omfatter kun de oplysninger, som er strengt nødvendige for at levere vores tjenester til dig.

 

Nedenfor kan du læse mere detaljeret om, hvad cookies er, og hvordan vi bruger dem, hvilke informationer vi indsamler og hvor længe vi opbevarer dem.

 

Hvad er en cookie?

Cookies er små filer, der gemmer oplysninger om, hvordan du bruger et website. Oplysningerne gemmes i den browser, du benytter. Datafilen kan genkendes af den besøgte hjemmeside, hvis du vender tilbage til hjemmesiden og bruges derfor typisk til at udarbejde statistik eller adfærdsbestemt markedsføring. Cookien gør det nemmere for vores hjemmeside at betjene dig og kan være nødvendig for dele af hjemmesidens funktionalitet.

 

Formål med cookies og hvilke data de indhenter

Center for Dynamisk Psykologi bruger cookies på deres hjemmeside. Formålet med at bruge cookies er at:

  • Registrere antal besøgende på vores hjemmeside
  • Registrere og lære af besøgendes adfærd på vores hjemmeside (fx hvilke sider der bliver besøgt), så vi kan forbedre webstedets funktionalitet, brugeroplevelse og indhold
  • Tilpasse indholdet, så det bliver relevant for dig

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Hvordan du kan undgå cookies

Hvis du ikke vil tillade, at cookies gemmes på din computer, skal du slå det fra i din browser. Bemærk, at det vil medføre, at du taber funktionalitet på Center for Dynamisk Psykologis og andre hjemmesider.
Du kan slette cookies ved at følge vejledningen til at slette cookies i din browser.

 

Hvorfor informerer vi om cookies?

Vi informerer om vores brug af cookie i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når hjemmesider ønsker at lagre cookies hos brugeren. Du kan læse mere om vejledningen her.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

 

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

Ændringer i cookie- og privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.